اضافه عرض خاکبرداری

بعضی اوقات در هنگام خاکبرداری فونداسیون ها یا شناژها یا هر جبهه دیگر در اجراء ناگزیر به اضافه برداشت در عرض هستیم.

این اضافه عرض برداشت در خاکبرداری حتما بایستی مشخص و صورتجلسه گردد.

بدیهی است که حجم عملیات اضافه عرض قابل پرداخت است.

اگر عملیاتی خارج از میزان اضافه عرض توافق شده و محاسبات نقشه برداشت شود، چه هزینه خاکبرداری و چه هزینه پر کردن به عهده پیمانکار می باشد.

/ 0 نظر / 411 بازدید