روش محاسبه حمل در فهرست بهای ابنیه

 

 

... کارخانه جات خاص نمی باشند، ردیف حمل برای این گونه موارد در خود آنالیز پی بینی شده است؛ ولی موارد زیر با توجه به تهیه آن از معادن و کاخانه جات خاص نیازمند برآورد هزینه حمل آن می باشد:

1- شن و ماسه ( تهیه بتن و عملیات بنایی فصول 8 ، 10 ، 12 و 18)

2- مصالح سنگی مانند قلوه و سنگ لاشه ( فصل 4 )

3- سیمان

4- آهن آلات سنگین ( فصول 6 و 8 )

5- مصالح سنگی خاص ( اساس ، زیر اساس و تن آن در فصول 3 و 26 )

6- آسفالت ( فصل 27 )

7- آجرو بلوک

کلیات نحوه محاسبات حمل در پیشگفتار فصل 28 فهرست بهای ابنیه ذکر شده است. لذا جهت بررسی حمل در صورت وضعیت می بایست خلاصه متره تهیه شده و از روی احجام بدست آمده مطابق با فرمول های ذکر شده بار مالی فصل حمل محاسبه شود.

در ضمن با توجه به موقعیت فیزیکی هر پروژه در صورت مجلسی که به امضا نمایندگان مشاور، پیمانکار و کارفرما می رسد، فواصل حمل تعیین و از آن بهره برداری می گردد.

مثال: 

در پروژهای ( صورت وضعیت ) فاصله حمل و مقادیر انجام شده به شرح زیر می باشد:

1- فواصل حمل

1-1-سیمان 242 کیلومتر

2-1-ماسه 120 کیلومتر

3-1-آجر فشاری 73 کیلومتر

2- مقایر

1-2- ردیف 110205 ( دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان 1:6 ) به میزان 120 متر مربع

محاسبه حمل:

ابتدا سطح مورد نظر به حجم تبدیل می شود : 120*0.2=24 متر مکعب بنایی

با توجه به بند 2-1-2 فصل 28 ، سی درصد این حجم ملات مورد نظر در ردیف 110205 بوده و مابقی آجر می باشد. لذا : 24*0.30=7.2 مترمکعب ملات 1:6

با عنایت به بند 18 مقدمه فهرست بها و جدول ملات ها هر مترمکعب ملات 1:6 حاوی 200 کیلوگرم سیمان می باشد. پس مقدار سیمان در ملات : 7.2*200*1.06=1526.4 کیلوگرم ( ضریب 1.06 پرت سیمان است )

280101 : (75-30)*1.5264*280 = 19232.640 = 19233

280102 : (150-75)*1.5264*190 = 21751.200 = 21751

280103 : (300-242)*1.5264*120 = 10623.744 = 10624

دقت شود که مقدار سیمان به " تن " درج شود. ( اعداد 280و 190و 120 مبالغ موجود در فهرست بها برای ردیف های مربوطه هستند)

به همین شکل با توجه به بند 2-2-2 فصل 28 به میزان 0.6 تن ماسه برای هر متر مکعب بنایی محاسبه شده و به روش فوق محاسبات ادامه پیدا می کند. آجر نیز از بند 2-4-1 فصل 28 استفاده می شود.

در کل برای کلیه محاسبات جمل اعم از آهن و توونان و ... می بایست از روش فوق استفاده نمود. 

منبع:peyrizanco.com

 

/ 0 نظر / 890 بازدید