مصالح پایکار و تعدیل آن

در صورت وضعیتهای بعد مقدار موجود مصالح پایکار منظور می شود بدیهی است مقادیری که در اجرا مصرف شده دیگر در مصالح پایکار منظور نمی شوند چون دیگر در پایکار وجود خارجی ندارند . درصورت وضعیت قطعی هم اصلا مصالح پایکاری منظور نمی شود. (ماده 40 شرایط عمومی پیمان)

تعدیل مصالح پایکار

  مبلغ مصالح پایکار هر فهرست پایه با شاخص گروهی فصلهای مربوط به مصالح مورد نظر تعدیل می شود. 

  مبالغ مصالح سیمان و شن و ماسه با شاخصهای گروهی فصل بتن در جا تعدیل می گردد. 

  عملا در صورت وضعیت نهایی تعدیل مصالح پای کارنباید وجود داشته باشد و مصالح مازاد متعلق به پیمانکار است و لذا تعدیل آن منفی میشود اما این مشکلی پیش نمیاورد زیرا در واقع تعدیلهای قبلی تبدیل به تعدیل کارهای انجام شده گردیده و به آنها اضافه گردیده است.

/ 0 نظر / 187 بازدید