مینوس و پلوس در پیمانکاری یعنی چی؟

* اگر عدد بدست آمده، کوچکتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه، پیشنهاد تخفیف داده است. ( MINUS)

 * اگر عدد بدست آمده بزرگتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه، پیشنهاد افزایش داده است. (PLUS)


در واقع پلوس یعنی بالاتر از برآورد انجام شده کارفرما و مینوس یعنی پایین تر از آن. این دو رقم بر حسب درصد ارایه می شود.
هنگامیکه قیمت پیشنهادی شما در جهت حضور در رقابت کمتر یا بیشتر از قیمت کارفرما باشد قیمت پیشنهادی خود را به صورت ضریبی عددی کمتر یا بیشتر یا مساوی یک به کار فرما ارایه می دهید.

  • ضریب یک یا نت یعنی قیمت برابر برآورد کارفرما.
  • ضریب بالاتر از یک یعنی شما بمیزان (1-ضریب شما) درصد بالاتر از قیمت کارفرما را پیشنهاد می دهید.
  • ضریب کمتر از یک یعنی شما بمیزان (ضریب شما-1) درصد پایین تر از قیمت کارفرما را پیشنهاد می دهید.

مثلاً اگر قیمت کار فرما 100 ریال باشد:
اگر شما قیمت 100 ریال را پیشنهاد دهید قیمت نت یا ضریب یک است
اگر شما قیمت 110 ریال را پیشنهاد دهید ضریب 1.10 یا 10 درصد پلوس است
اگر شما قیمت 90 ریال را پیشنها دهید ضدریب شما 0.90 یا 10- در صد مینوس است.
/ 1 نظر / 812 بازدید
مهندس راد

سلام یک دنیا سپاس بابت ضریب مینوس و پلوس