مراحل و مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهامی خاص

6- گواهی بانک حاکی از پرداخت 35% سرمایه (که پس از اخذ نام از ادارة ثبت شرکتها ارائه می گردد

 تذکر1) چنانچه تمام یا قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد ارائه تقویم نامه غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی است

تذکر2) در مورد اموال غیر منقول باید اصل سند مالکیت به ادارة ثبت شرکتها ارائه شود

نکاتی که در موقع تنظیم مدارک تاسیس شرکت سهامی خاص باید رعایت گردد

1- در تنظیم صورتجلسه مجمع تاسیس باید ماده 101 قانون تجارت مبنی بر انتخاب هیئت رئیسه جلسه متشکل از یک رئیس جلسه و دو ناظر جلسه (باید از بین سهامداران انتخاب شوند) و یک منشی جلسه (که می تواند خارج از سهامداران باشد) رعایت گردد
2- هیئت مدیره باید از بین سهامداران انتخاب شوند
3- رعایت ماده 147 قانون تجارت (بازرسین نباید قرابت نسبی وسببی با مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقة اول و دوم، داشته باشند
4- مدت تصدی هیئت مدیره حداکثر 2 سال و بازرسین یکسال است
5- در صورتجلسه هیئت مدیره باید رئیس هیئت مدیره - نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شوند و حق امضاء نیز قید شود
6- سرمایه شرکت حداقل یک میلیون ریال که منقسم به تعدادی سهام با نام یابی نام یا تواما و یا سهام ممتاز باشد
7- تعداد سهامداران حداقل باید 3 نفر باشد
8- بعد از نام شرکت بلافاصله کلمة سهامی خاص قید گردد
9- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت الزامی است

روش و مراحل ثبت تاسیس شرکت سهامی خاص 


1- چند نام انتخاب و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها ارائه گردد (توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد و ثانیا سابقة ثبت نداشته باشد ثالثا از اسماء خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید.
پس از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت شرکت چنانچه نیاز به اخذ مجوز از شورای امور صنفی یا مراجع ذیصلاح داشته باشد عنداللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز کتبا معرفی می شود

 تذکر 1) شرکتهای دولتی نیاز به اخذ مجوز از شورای امور صنفی ندارند
 تذکر2) دارندگان موافقت اصولی از مراجع ذیصلاح مربوطه نیاز به اخذ مجوز از شورای امور صنفی ندارند

2- پس از وصول و ارائة مجوز از شورای امور صنفی با داشتن شرایط مذکور در بند فوق ممیز ثبت شرکتها به شرط عدم وجود نقص در مدارک ابرازی، متقاضی راجهت پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه به سرمایة شرکت و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک ملی ایران راهنمایی و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائة فیش پرداختی به حسابداری حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامة متقاضی می نماید و مییز مربوطه پیش نویسی آگهی تاسیس را تهیه و دستور ثبت را صادر می نماید.

پس از امضاء پیش نویس اگهی تاسیس توسط مسئول اداره، پرونده به قسمت ثبت شرکتها ارجاع می شود، در قسمت ثبت شرکتها پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر (اصالتاً یا وکالتاً) امضاء اخذ می نماید، سپس یک نسخه از مدارک (اساسنامه - اظهارنامه - صورتجلسه موسس و هیئت مدیره) که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها شده به متقاضی تسلیم می گردد پرونده به قسمت ماشین نویسی ارجاع و پس از تایپ آگهی مربوطه و امضاء نسخ توسط مسئول اداره، پرونده به دبیرخانه ارجاع و متقاضی پرونده را تحویل و یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل (قسمت دایرة آگهی ها) برده و پس از تعیین حق الدرج در روزنامة کثیرالانتشار، به بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده به دبیرخانه مراجعه می کند در این مرحله آگهی صادر و دو نسخه آگهی تاسیس شرکت به متقاضی تحویل می گردد، یک نسخه جهت درج در روزنامة رسمی جمهوری اسلامی به آدرس:
تهران- خیابان بهشت- ضلع جنوبی پارک شهر و نسخة دیگر همراه فیش پرداختی برای ارائه به قسمت دایرة آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار داده می شود.
در این مرحله کار تاسیس شرکت سهامی خاص پایان یافته و چنانچه سهامداران بخواهند تغییراتی پس از تاسیس شرکت بدهند به راهنمایی های بعدی که در این مجموعه ذکر گردیده توجه کامل نمایند


توجه


شرکتهای جدیدالتاسیس موظف اند حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به پلمپ دفاتر قانونی خود (روزنامه و کل) در ادارة ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (قسمت پلمپ دفاتر) اقدام نمایند.

/ 0 نظر / 22 بازدید