ضخامت خاک جانشین

 بر اساس بند ۱۳ و ۱۴ از مقدمه فصل سوم فهرست بهای ابنیه مشخص می گردد.

 

میزان کوبیدگی بر اساس روش آشتو اصلاحی            ضخامت خاک جانشین

                             ۸۵                                                           h+0/03  

                             ۹۰                                                           h+0/0۵

                             ۹۵                                                           h+0/0۷

                           ۱۰۰                                                           h+0/0۷

/ 0 نظر / 302 بازدید