شرح اجمالی وظایف دفتر فنی کارگاهی :

 -1متره و برآورد 
  -2
تنظیم صورت وضعیت کارفرما و پیمانکاران جزء 
 
-3قرارداد پیمانکاران جزء 
  -4
مکاتبات فنی (T.Q) 
  -5
تهیه صورتجلسات کارگاهی کارهای اضافه تخریب و دوباره کاری و یا کارهایی که پوشیده می شوند و امکان کنترل آنها میسر نمی باشد 
  -6
کنترل و باز بینی نقشه های اجرایی تایید شده ممهور به مهر مشاور و دستگاه نظارت و لیستفرها و سایر اسناد 
  -7
بررسی و مطالعه اسناد و مکاتبات نظارت یا کارفرما      (site instruction) . 
  -8
درخواست خرید متریال مورد نیاز 
  -9
تهیه نقشه های کارگاهی 
  -10
تهیه نقشه های as built 
 -11
تاخیرات (claim)

/ 1 نظر / 45 بازدید
سعید

همیشه عاشق دفتر فنی بودم ولی نمیدونم چرا قسمت نشد