نحوه تنظیم صورتجلسه کارگاهی و عملیات اجرایی

از اینجا می توانید فرم های خام صورتجلسات و دستور کار را دانلود کنید

دستورکار:

دستورکار به عبارت دیگر یکی از اوراق اجرایی است که در حین انجام کار بین کارفرما و پیمانکار مبادله می شود و در برگیرنده کلیه تغییرات و مواردی که در نقشه و مشخصات فنی پیش بینی نگردیده است، می باشد مثلا در مورد عمق پی کنی و یا تغییر ابعاد ان با توجه به نقشه اجرایی و جنس وزن، مهندس ناظر می تواند دستورکار لازم را تهیه و توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ نماید.

هیچ دستور کاری بدون وجود صورت مجلس ان، اعتباری جهت پرداخت در صورت وضعیت کارکرد پیمانکار ندارد.

صورت مجلس:

صورت مجلس عبارت است از مقدار و حجم عملیات انجام شده کارهایی که انجام شده و رویت می شود یا نمی شود که نیاز به امضای طرفین قرار دارد. به معنای دیگر صورت مجلس، عملیات اجرایی انجام شده را گزارش می دهد.

مطابق بند (۱۹-۴) فهرست بهای ابنیه : هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده قبل از تنظیم و ابلاغ صورت مجلس مجاز نمی باشد.

صورت جلسه : نوشته ای است که در ان رویدادهای جلسه ثبت شده و به امضای تک تک اعضا رسیده باشد.

گاهی پیش می اید که در حین اجرای تغییراتی در مصالح و یا نقشه های اجرایی توسط کارفرما داده می شود و یاقسمت هایی از کار پس از اجرا روی ان پوشیده شده و کنترل در صورت وضعیت قطعی امکان ندارد لذا برای انکه در تهیه و تنظیم رسیدگی به صورت وضعیت ها مشکلی پیش نیاید باید دستورکار و صورت جلسه (صورت مجلس) تهیه شود. پیمانکار برای انجام قسمت های مختلف نیاز به مجوز شروع یا دستورکار از طرف کارفرما یا ناظر پروژه دارد.

 

 

/ 0 نظر / 540 بازدید