ادامه فصل 2 و 3 - حمل-اضافه بها عمق-تهیه خاک مناسب

نکات ضروری :

آیتم ۰۲۰۴۰۲ حتما نیاز به صورتجلسه پرداخت دارد.

اگر عمق متوسط بیش از ۲ متر بود در اینصورت اضافه بها خواهیم داشت. برای خاکبرداری دستی آیتم ۰۲۰۲۰۱ برای بین عمق ۲ تا ۴ متر یکبار و برای عمق بین ۴ تا ۶ متر دوبار و به همین ترتیب تعلق می گیرد اما برای خاکبرداری ماشینی آیتم ۰۳۰۶۰۱ برای عمق بین ۲ تا ۳ متر یکبار و ۳ تا ۴ متر دوبار و به همین ترتیب تعلق می گیرد.

همیشه در حالتی که اضافه بها داریم ابتدا در ریزمتره خود آیتم اصلی را محاسبه میکنیم و سپس مورد مربوط به اضافه بها محاسبه می گردد.

در مورد حمل خاک حاصل از خاکبرداری :

نوع مسیر و کیلومتراژ حمل حتما بایستی مشخص گردد. برای جاده خاکی ضریب ۱، برای جاده شنی ضریب ۹/۰ و برای جاده آسفالته ضریب ۷۷/۰ اعمال می گردد.

صورتجلسه حمل :

امضاء کنندگان صورتمجلس حاضر گواهی می نمایند که مسافت حمل خاکهای مازاد حاصل از عملیات خاکبرداری بر اساس استعلام از شهرداری و تشکیل کمیسیون حمل خاک به محل گود آبعلی ( بطور مثال ) به میزان ۵/۳۷ کیلومتر ( ۳۰ کیلومتر آسفالت ، ۵/۷ کیلومتر شنی ) مورد تائید است.

در صورتی که خاکبرداری انجام شده ولی کارفرما تاکید دارد که سهم دستی در پروژه باقی بماند در اینصورت خاک، مورد نیاز پروژه می باشد.

- در محل خاکریزی بین فونداسیون ها

- در محل زیر سازی فضاهای سبز

- در محل پیاده رو ها

- در اینصورت بایستی در محلی مشخص که در محوطه کارگاه می باشد این مساله با دستگاه نظارت صورتجلسه شود.

آیتم های ۰۲۰۴۰۱ و ۰۲۰۴۰۲ پرداخت نمی گردد.

به نگهداری خاک در محل کارگاه دپو می گویند.

برای برگشت خاک دپو شده به محل مصرف حتما ۰۳۱۰۰۲ و ۰۳۱۰۰۵ تعلق میگیرد.ضمنا به جای ۰۳۱۰۰۱ از آیتم ۰۲۰۵۰۴ استفاده می شود.

اگر برای برگشت فاصله حمل داشتیم از همان آیتم های رفت استفاده می کنیم.

( گروه ۹ فصل ۳ و گروههای ۲ و ۳ فصل ۲ )

/ 0 نظر / 290 بازدید