آیتم های ستاره دار چیست؟

از اینرو آیتم های فهرست را به نام ردیفهای پایه و آیتم های ستاره دار را به نام ردیف های غیر پایه می شناسیم.
تذکر: میزان ردیفهای غیر پایه از نظر ریالی حداکثر 20 درصد مبلغ هر رشته می باشد.( ابنیه جدا و ... )
تذکر: کارفرما بر روی قیمت واحد اقلام ستاره دار نظر می دهد
به عنوان مثال:
اگر در پروژه ای مبلغ بخش ابنیه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (که ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ آن فهرست پایه و ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ آن غیر پایه) و مبلغ برق ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که (۷۵.۰۰۰.۰۰۰ پایه و ۵.۰۰۰.۰۰۰ آن غیر پایه) باشد در اینصورت با توجه به اینکه عدد بدست آمده از تقسیم رقم غیر پایه به رقم کل ابنیه در این پروژه بیشتر از ۲/۰ می باشد لذا باید به کمیسیون برنامه بودجه برود و مجوز بگیرد (پروژه های عمرانی) اما در مورد برق مشکلی وجود ندارد.
سایر توضیحات در بند ۲-۶ فهرست بهای ابنیه در صفحات ۱ و ۲ مربوط به دستورالعمل کاربرد ذکر شده است.

/ 0 نظر / 104 بازدید