قیمت جدید چیست؟

در طول اجرای پروژه پیمانکار عملیاتی جهت اجراء برایش ابلاغ می شود (از طرف مشاور یا کارفرما) که در فهرست بهای منظم به پیمان  نه بصورت ردیف و نه بصورت ستاره دار در قیمت واحد پیش بینی نشده است.
مانند مواد افزودنی بتن یا سازه space frame یا پوشش سقف ZIP و ... . در اینصورت ماده 29 شرایط عمومی پیمان در مورد قیمت جدید جاری است.


تذکر: تهیه آنالیز قیمت جدید باید توسط امضاء کنندگان قرارداد تهیه شود و گرنه با امضاء سرپرست کارگاه از نظر حقوقی ایراد دارد.

تذکر: در یک پروژه حداکثر سقف ریالی اقلام قیمت جدید 10 درصد مبلغ پیمان است.

/ 0 نظر / 13 بازدید