تعدیل نرخ پیمان

با توجه به رشته خاص هر کار عمرانی و همچنین تورم ، تحولات اقتصادی و غیره ، مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری(سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) برای هر رشته و فصل کار عمرانی در هر دوره سه ماهه ، شاخصی را به عنوان شاخص تعدیل اعلام می دارد . شاخص تعدیل مبین افزایش قیمت کار انجام شده در آن سه ماهه نسبت به سه ماهه مبنای عقد قرارداد است . معمولاً به قراردادهایی که مدت اجرای آنهاکمتر از یکسال است تعدیل تعلق نمی گیرد . مبلغ تعدیل پس از محاسبه(نحوه محاسبه تعدیل) ، در وجه پیمانکار یا نماینده تام الاختیار او پرداخت می گردد .[1]
سه ماهه مبنای پیمان یک دوره سه ماهه قبل از سه ماهه ای می باشد که پیشنهاد قیمت در آن واقع شده است(بخشنامه173073-101مورخ 1382/09/15 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق )،لیکن در شرایط اختصاصی و یا موافقت نامه می توان این سه ماهه را تغییر داد.

منابع

1- اتحاد،علی مراد.دانستنیهای حرفه پیمانکاری.چاپ سوم،تهران:فدک ایساتیس،1386

/ 0 نظر / 12 بازدید