پرسش و پاسخ درباره نحوه محاسبه تعدیل

 

پاسخ 1: در قراردادهای منعقده براساس بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/09/15 در صورتیکه قرا رداد صرفاً در مدت اولیه (مدت درج شده در موافقتنامه ) به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند عدد 95% ضریب تعدیل به یک تبدیل می گردد(بند 1-8) و برای سایر موارد اعم از تغییرات مدت ناشی از تغییر مقادیر کار و کارفرماهای مجاز بر طبق (بند2-8) عمل می گردد.

پرسش2)آیا زمان شروع محاسبه تعدیل عملیات براساس شاخص مبنای پیمان تاریخ تحویل زمین بوده یا تاریخ شروع واقعی کارهای اجرایی که پس از سپری شدن مدت قانونی تجهیز کارگاه می باشد ملاک خواهد بود؟

پاسخ2) در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای عمرانی، تاریخ شروع کار تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود . بنابراین در محاسبات تعدیل اولین صورت وضعیت موقت، شروع تاریخ واقعی انجام کار ملاک است، که از تاریخ مذکور اولین صورت ماهانه تنظیم و در این صورت وضعیت هزینه تجهیز کارگاه نیز منظور میشود.

پرسش3)در هیچکدام از بندهای شرایط خصوصی یک پیمان از جمله بند مربوط به تعدیل عبارتی قید نگردیده است . در این صورت نحوه پرداخت تعدیل به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ3) در قراردادهای طرحهای عمرانی که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده اند،لازمه تعدیل نرخ پیمان پیش بینی شرایط مربوط در ماده 29 - ه شرایط خصوصی پیمان میباشد. به این ترتیب قراردادهای فاقد پیش بینی تعدیل نرخ پیمان در ماده یاد شده مشمول تعدیل نمی باشند.

پرسش4 )آیا زمان شروع محاسبه تعدیل عملیات بر اساس شاخص مبنای پیمان تاریخ تحویل زمین بوده یا تاریخ شروع واقعی کارهای اجرایی که پس از سپری شدن مدت قانونی تجهیز کارگاه می باشد ملاک خواهد بود؟

پاسخ 4) در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، تاریخ شروع کار تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود .

بنابراین در محاسبات تعدیل اولین صورت وضعیت موقت، شروع تاریخ واقعی انجام کار ملاک است که از تاریخ مذکور اولین صورت ماهانه تنظیم و در این صورت وضعیت هزینه تجهیز کارگاه نیز منظور می شود.

پرسش5 )در هیچکدام از بندهای شرایط خصوصی یک پیمان از جمله بند مربوط به تعدیل عبارتی قید نگردیده است.در این صورت نحوه پرداخت تعدیل به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ 5) در قراردادهای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای که بر اساس بخشنامه شمار ه 54/842-102/1088 مورخ 1378/03/03 منعقد شده اند،لازمه تعدیل نرخ پیمان پیش بینی شرایط مربوط در ماده ه-29 شرایط خصوصی پیمان می باشد. به این ترتیب قراردادهای فاقد پیش بینی تعدیل نرخ پیمان در ماده یاد شده مشمول تعدیل نمی باشند.

پرسش6 )در قراردادی با شرایط ذیل ، برای محاسبه تعدیل قطعی آیا می توان به جای ضریب 0.95 ضریب یک را در بخشنامه شماره 9706/54/2080-1 مورخ 1370/06/23 در نظر گرفت.

1- فهرست بهای منضم به قرارداد ابنیه سال 1379

2- تاریخ قرارداد 1380/04/18

3- دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل آحادبها پیمان بخشنامه 9706/54/2080-1 مورخ 1370/06/23

4- تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت ها، تاخیر در تحویل زمین و تغییر مقادیر تا تحویل موقت توسط کارفرما مجاز اعلام گردیده است.

پاسخ6) در قراردادهایی که مشمول تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره 9706/54/2080 مورخ 1370/06/23 باشند ، چنانچه عملیات اجرایی موضوع پیمان در مدت درج شده در قرارداد با احتساب تغییر مدتی که صرفاً ناشی از تغییر مقادیر کار باشد، به اتمام رسیده و تحویل موقت شود، طبق مفاد تبصره 2 بند 1-8 دستورالعمل پیوست بخشنامه یاد شده بجای عدد 0.95 در رابطه مربوط به محاسبه ضریب تعدیل، عدد یک در نظر گرفته می شود. بنابراین در سایر موارد تأخیرات مجاز(خارج از قصور پیمانکار)، موضوع مشمول تغییر عدد 0.95 به عدد یک نمی گردد.

پرسش7 )با توجه به دستورالعمل تعدیل آحادبهای پیمانها در صورتی که ضریب تعدیل در فرمول محاسبه تعدیل منفی و کارکرد پیمانکار در سه ماهه در حال محاسبه منفی باشد ، حاصل تعدیل عددی مثبت خواهد بود، لذا با عنایت به این که توجیه مثبت بودن حاصل تعدیل در شرایطی که کارکرد پیمانکار منفی می باشد منطقی به نظر نمی رسد، وضعیت مثبت یا منفی بودن تعدیل در شرایط فوق چگونه است ؟

پاسخ 7) در قراردادهای منعقده براساس فهارس بهای پایه که مشمول تعدیل بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1389/02/15 می باشند، در صورت منفی شدن ضریب تعدیل و کاهش مبالغ صورت وضعیت نسبت به صورت وضعیت پیش از آن، با توجه به این که هر صورت وضعیت براساس شاخص های دوره های مربوط به خود تعدیل می شود، بنابراین چنانچه در صورت وضعیت های مقادیر کار زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد، ابتدا باید صورت وضعیت های اشتباه اصلاح گردد و ضمن تادیه اصل بدهی و تعدیل پرداخت شده به پیمانکار بابت صورت وضعیت های اشتباه،کارکردهای اصلاح شده ملاک محاسبه صورت وضعیت تعدیل قرار گیرد.

 

پرسش8 )در یک پروژه کارفرما طی سالهای 1386 و 1387 حدود دو هزار تن میلگرد از محل خرید سال های قبل تحویل پیمانکاران خود نموده و توافق گردیده که قیمت آنها براساس نرخ مصالح پایکار مندرج در فهرست بها منضم به پیمان از صورت کارکردهای پیمانکار کسر گردد.

لذا با توجه به این که قراردادهای منعقده مشمول تعدیل آحاد بها بوده و زمان ورود میلگ ردها به کارگاه ( ابتدای شروع پروژه ) با زمان مصرف آن ها متفاوت است و مبنای کسر مبلغ میلگردها از پیمانکار بر اساس تاریخ مصرف و در صورت وضعیت متناسب با آن بوده، دوره شاخص مربوطه برای محاسبه تعدیل مصالح پایکار و تعدیل صور توضعیت کارکرد چه زمانی است ؟

پاسخ 8) در قراردادهای منعقده با ضوابط نظام فنی اجرایی کشور چنانچه در قرارداد پیش بینی تحویل مصالح توسط کارفرما انجام نشده باشد ، برای موارد تحویل مصالح توسط کارفرما، آیین نامه اجرایی ماده ( 81 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره 4147/ت26309ه مورخ 1381/02/04 ملاک عمل است و بطور اخص در مورد سیمان و آهن آلات بر طبق بند "ب" ماده (6) مصوبه یاد شده عمل می گردد.

تعدیل صورت وضعیت کارکرد بر طبق بند (1-8)بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/09/15 با شاخص گروهی دوره انجام کارکرد و تعدیل مصالح پایکار بر مبنای شاخص گروهی دوره ورود مصالح به کارگاه، مورد محاسبه قرار می گیرد.

 

/ 0 نظر / 65 بازدید