دفتر فنی

دفتر فنی یک پروژه زبان نقشه را (مقادیر و احجام) تبدیل به زبان قرارداد می نماید. یک دفتر فنی عمده وظائفی که در تعهدش می باشد شامل : 
تهیه برآورد
– سفارش خرید مصالح
– تهیه صورت وضعیتهای موقت و قطعی
- تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران جزء
– تهیه نقشه ازبیلت (As built )
– تنظیم دستور کار و صورتجلسه های کارگاهی
– تهیه آنالیزهای قیمت جدید
– برنامه زمان بندی هفتگی
– ماهانه و کلی ( تفصیلی )
– همکاری در تهیه نقشه های shopdrawing
– کنترل پروژه و ... .

/ 0 نظر / 35 بازدید