صورت وضعیت تعدیل

 

شاخص دوره کارکرد : شاخص دوره انجام کار است که از سارمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد و به صورت فصلی هر سه ماه یکبار با توجه به نرخ تورم  اعلام می گردد مدت کارکرد ممکن است در دو دوره سه ماهه باشد که در این موارد برای محاسبه ضریب تعدیل به نسبت هر مقدار روز از هر دوره سه ماهه به کل مدت کارکرد از هر دو شاخص های سه ماهه استفاده می کنیم.

شاخص دوره مبنا : شاخص زمان عقد قرارداد بوده که توسط سازمان برنامه بودجه اعلام شده است و در قراردادها فهرست بهای ملزم به قرارداد و شاخص ها ذکر می گردند.

صورت وضعیت تعدیل بصورت جداگانه و مستقل نوشته می شود و معمولا به علت تاخیر در اعلام شاخص ها از طرف سازمان برنامه بودجه دیر تر از صورت وضعیت موقت نوشته می شود.

 دانلود نمونه ای از فرم صورت وضعیت تحت اکسل

http://iraniancivil.fileave.com/Tadil.xls

http://iraniancivil.fileave.com/Tadil1.xls

/ 0 نظر / 11 بازدید