زمان در صورت وضعیت

لازم به ذکر است اگر دوره زمانی صورت وضعتی بیشتر از یک ماه بود مشکلی در روند اصول قراردادی ایجاد نمینماید.

------------------

در انتهای پروژه پیمانکاران معمولا عملیاتی انجام می دهند که در زمان تحویل موقت موفق به تهیه و تائید ریزمتره و صورتجلسات و یا قیمت های جدید نمی شوند لذا طبق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار به مدت یک ماه بعد از تاریخ تحویل موقت وقت خواهد داشت تا صورت وضعیت ماقبل قطعی (آخرین صورت وضعیت موقت) را تهیه و به کارفرما ارائه نماید.

-----------------

پس از گواهی رفع نقص و تحویل کامل پروژه به بهره بردار (کارفرما)، پیمانکار مدارک و مستنداتی از جمله :

دستور کار، صورتجلسات و همچنین کسری قیمتهای جدید احتمالی را تهیه می کند و به تائید مشاور و کارفرما می رساند. سپس صورت وضعیت قطعی که شامل کلیه عملیات موضوع پیمان حد فاصل تاریخ تحویل زمین تا تاریخ گواهی رفع نقص است در قالب :

ریزمتره ------- خلاصه متره ------ خلاصه مالی هر فصل ----------- خلاصه مالی کل ------- روکش

تهیه می نماید و برای تائید به کارفرما ارسال می کند.

زمان بررسی صورت وضعیت قطعی:

۳ ماه نزد مشاور و ۲ ماه نزد کارفرما

/ 0 نظر / 152 بازدید